အဖြင့္စာမ်က္ႏွာ | ေဖ်ာ္ေျဖပြ | SINGHA MUSIC Present DREAM THEATER
Images, Words & Beyond 25th Anniversary Tour Live in Bangkok

  

SINGHA MUSIC Present DREAM THEATER
Images, Words & Beyond 25th Anniversary Tour Live in Bangkok 

DREAM THEATER Images, Words & Beyond25th Anniversary Tour Live in Bangkok” Presented by SINGHA MUSIC
 
Dream Theater has sold over 10 million records worldwide, in addition to earning an outstanding five RIAA gold and platinum certifications, as well as multiple awards and nominations. In 2017, Images & Words was ranked 95th on Rolling Stone's "100 Greatest Metal Albums of All Time”.  With their latest opus, "The Astonishing”, Dream Theater maintains their identity of heavy emotional rock, with deep, meaningful lyrics that strive to lead their fans beyond imagination.
 
Be a part of this major rock event and join DREAM THEATER’s “Images, Words & Beyond 25th Anniversary Tour” Live in Bangkok Presented by SINGHA MUSIC this September 27th 2017. Tickets are priced at 2000THB, available from August 5th 2017 at all Thai Ticket Major Outlets. You can also purchase tickets online at www.thaiticketmajor.com  or call 02-262-3456. For more information, please visit www.facebook.com/IMEthailand , 
www.dreamtheater.net  or check out our Twitter @ime_th and Instagram @ime_th.
 
Dream Theater is: John Petrucci (guitar), John Myung (bass), James LaBrie (vocals), Jordan Rudess (keyboards and continuum) and Mike Mangini (drums).
 

 


လက္မွတ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သိဖြယ္ရာ

က်င္းပမည့္ေနရာ

ပြဲရက္


DATE TIME
Wednesday 27 September 2017 20:00

ဂိတ္ဖြင့္ခ်ိန္

Approx. 1 Hr. before show start.

အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရာင္းခ်မွဳ

05 August 2017 , 10A.M. onward.

ထုတ္လႊတ္မႈ ရုပ္သံလုိင္းမ်ား


လက္မွတ္ ေစ်းႏွဳနး္မ်ား

2,000 Baht

ထိုင္ခုံ ဇယား

မွတ္စု

Myanmar Seagame 2013
BEC Forever