အဖြင့္စာမ်က္ႏွာ | ေဖ်ာ္ေျဖပြ | SUBARU PRESENTS MICHAEL BOLTON ASIAN DREAM TOUR

  

SUBARU PRESENTS MICHAEL BOLTON ASIAN DREAM TOUR

MICHAEL BOLTON MEET & GREET PACKAGE DETAILS
 • Price 8,500 baht. Limited packages available! (concert ticket included)
 • One package per one person.
 • 1 photo with Michael Bolton taken individually with your mobile phone only.
 • For customers who purchase a Meet & Greet package, you will receive an e-mail about exact details on time and designated registration location 3-5 days prior to show day. If you have not received the email 3 days before the show, please contact us immediately at cs@thaiticketmajor.com or call 0 2262 3838.
 • Your items included in the package will be available for pickup at the registration point in front of the venue on the day of the show.
 • You must register with your real name and family name, valid contact information, email, and phone number that we can reach you on show day.
 • You must bring a valid government-issued photo ID matching the purchaser/attendee name on this order. Those who cannot present a proof will not be able to attend the activity.
 • The promoter reserves the right to void, suspend, or amend the VIP packages where it becomes necessary to do so.
 • Package details are subject to change without prior notice.
 • If you have any questions or have not received your confirmation email, please email cs@thaiticketmajor.com or call 0 2262 3838.
 • MICHAEL BOLTON Meet & Greet Packages CANNOT BE RESOLD.


Subaru offers a special discount of 15% off the ticket price.
 1. This privilege is for Subaru owners and Duo membership program, including anyone interested in the Subaru Forester Test Drive at any Subaru showrooms in Thailand.
 2. You can use the code on the MICHAEL BOLTON IN THE ASIAN DREAM postcard TOUR received from Subaru showroom to apply a 15% discount on purchase of tickets.
 3. 1 Code and be used as a discount for 2 tickets.
 4. Seats are limited.
 5. Members can enter the code on the website www.thaiticketmajor.com to get the discount, or display the code at the ticket counter.
 6. The duration to redeem the code from 4 - 31 October only.
 7. In case of a dispute to obtain the discount, the verdict of the TC Subaru (Thailand) is final.
 8. The company TC Subaru (Thailand) reserves the right to change terms and conditions without prior notice.
 9. For more information about obtaining discount Tel. 0-2725-1888, Monday - Friday from 08:30 to 17:30 hrs.


လက္မွတ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သိဖြယ္ရာ

က်င္းပမည့္ေနရာ

ပြဲရက္


DATE TIME
Saturday November 11, 2017 19:00

ဂိတ္ဖြင့္ခ်ိန္

Approx. 1 Hr. before show start.

အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရာင္းခ်မွဳ

23 September 2017 , 10A.M. onward.

ထုတ္လႊတ္မႈ ရုပ္သံလုိင္းမ်ား


လက္မွတ္ ေစ်းႏွဳနး္မ်ား

2,500 / 3,500 / 4,500 / 8,500 Baht (Meet & Greet package)

ထိုင္ခုံ ဇယား

မွတ္စု

Myanmar Seagame 2013
BEC Forever